รายละเอียดการให้บริการตรวจ BOI

  การให้บริการ การตรวจสอบ BOI เป็นไปตามการส่งเสริมการลงทุน โดยทางบริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบที่เป็นไปตามภาครัฐกำหนด

ประกาศสาํ นักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ป
. 5/2544
เรอื่ ง หลกั เกณฑ และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนที่ประสงคจะขอใชสิทธิและ ประโยชนย กเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาต -------------------------------

เพื่อใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตถือเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการที่ไดรับการ สง เสรมิ การลงทนุ ทมี่ เี งอื่ นไขจะตอ งยนื่ แบบคาํ ขอใชส ทิ ธแิ ละประโยชนย กเวน ภาษเี งนิ ไดน ติ บิ คุ คล และ รายงานผลการดาํ เนนิ งานทผี่ า นการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามที่ปรากฏในบัตรสงเสริม และประสงคจะขอใชสิทธิและประโยชนยกเวน ภาษเี งนิ ไดน ติ บิ คุ คลตงั้ แตร อบบญั ชปี  2544 เปน ตน ไป ตามทกี่ าํ หนดไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ป.4/2544 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2544 เรื่อง กําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินงานกอนใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษี เงนิ ไดนิติบุคคล

อาศยั อาํ นาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.. 2520 สาํ นกั งานโดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงออกประกาศ กาํ หนดหลักเกณฑไวดังตอไปนี้

1. ตอ งเปน ผสู อบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และใบอนุญาตไมขาดอายุ ไมถ กู สงั่ พกั และไมเ คยถกู เพกิ ถอนโดยคณะกรรมการควบคมุ การประกอบวชิ าชพี สอบบญั ชี (...) หรอื ถกู เพกิ ถอนใบอนญุ าตตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยกรมสรรพากร หรือเคยถูกเพิกถอนการให ความเหน็ ชอบโดยสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือ หนว ยงานอื่นของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

2. ใหผ สู อบบญั ชตี รวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบการปฏบิ ตั ติ ามเงอื่ นไขของบตั รสงเสริม ทกี่ าํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แนบทายประกาศนี้

3. ใหผ สู อบบญั ชรี ายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ การปฏบิ ตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม แนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.. 2544

(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช) รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธกิ ารคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ

1. มีการลงทุนในเครื่องจักรของแตละบัตรสงเสริมจริง ตามที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน 2. มีปริมาณการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเปนไปตามเงื่อนไขของแตละบัตรสงเสริม

วิธีการตรวจสอบ

1. ขอบตั รสง เสรมิ และทาํ ความเขา ใจในรายละเอียดของเงื่อนไขและสิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริมการ ลงทุนของแตละบัตรสงเสริม

การลงทุนในเครื่องจักร

2. ขอรายละเอียดเครื่องจักรรวมทั้งสรุปการเคลื่อนไหวแยกตามแตละบัตรสงเสริม (แสดงยอดยกมา เพิ่มลด ยอดยกไป)
2.
1 ตรวจสอบยอดยกมาในรายละเอียดเครื่องจักรกับยอดยกไปในรายละเอียดของงวดกอนวาตรงกัน

(ในกรณีที่ตรวจตอจากปกอน)

 1. 2.2  ตรวจสอบรายการซื้อเครื่องจักรเพิ่มในงวด กับเอกสารประกอบการซื้อ และการชําระเงิน เชน

  ใบสงของ/ใบกํากับสินคา, ใบขนสินคาขาเขา, Letter of Credit, Trust receipt, Debit Note

  จากธนาคาร, Bank Statement, และใบเสร็จรับเงิน

 2. 2.3  ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มในงวดกับเงื่อนไขของแตละบัตรสงเสริม เชน

  กําลังการผลิต กําหนดเวลาการนําเขาเครื่องจักร

2.4ขอแผนผังที่ตั้งของเครื่องจักรและทําการตรวจนับเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มในงวดวามีอยูจริง และ

มีรายละเอียด เชน เลขที่เครื่องจักรตรงกับเอกสารซื้อและนําเขา
2.5 เปรียบเทียบรายละเอียดเครื่องจักรที่ลงทุนเพิ่มกับรายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน

ปริมาณการผลิต

3. ขอรายละเอียดปริมาณการผลิตจํานวน (หนวย) ของสินคาของเครื่องจักรแตละเครื่อง แยกตามแตละ บัตรสงเสริม ดังนี้

- ปริมาณการผลิตในแตละวัน
- ปริมาณการผลิตสรุปตามรายเดือน - ปริมาณการผลิตสรุปประจําป

3.1 ทดสอบความเชื่อถือไดของรายละเอียดดังกลาวกับแหลงที่มาของขอมูล เชน ประจําวันของแผนกผลิต และบัญชีสินคาสําเร็จรูป (Stock card)

รายงานการผลิต

3.2 เปรียบเทียบกําลังการผลิตตามบัตรสงเสริมแตละบัตรกับปริมาณการผลิตที่ผลิตไดจริงประจําป 3.3 เปรียบเทียบกําลังการผลิตตามบัตรสงเสริมและปริมาณการผลิตตามรายละเอียดขางตนกับ

รายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน

1/5

วิธีการตรวจสอบ

ปริมาณการจําหนายและมูลคาการจําหนาย

4. ขอรายละเอียดปริมาณการขายและมูลคาการขายแยกตามแตละบัตรสงเสริมดังนี้ - ปริมาณและมูลคาการขายในแตละวัน
- ปริมาณและมูลคาการขายสรุปตามรายเดือน
- ปริมาณและมูลคาการขายสรุปประจําป

4.1ทดสอบความเชื่อถือไดของรายละเอียดดังกลาวโดยตรวจสอบกับเอกสารการขาย เชน Invoice, ใบสงของ ฯลฯ กับการบันทึกบัญชีขายและตรวจสอบการตัดบัญชีสินคาสําเร็จรูป (Stock Card) กรณีมีสินคารับคืน ตรวจสอบกับเอกสารการรับคืนสินคากับการบันทึกและรับเขาบัญชีสินคา สําเร็จรูป

 1. 4.2  เปรียบเทียบปริมาณการขายประจําปตามรายละเอียด กับเงื่อนไขในบัตรสงเสริมวาปริมาณการ ขายไมเกินปริมาณตามเงื่อนไข

 2. 4.3  เปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการจําหนายตามรายละเอียดขางตนกับรายละเอียดในแบบคําขอ ใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกัน

ขอบเขตการทดสอบ : การตรวจสอบเอกสารการจําหนาย

 • -  กรณีที่มีบัตรสงเสริม 1หรือ 2 ฉบับ ใหตรวจสอบเอกสารอยางนอย 20 รายการ (Invoice)

  ตอบัตรสงเสริม 1 ฉบับ

 • -  กรณีมีบัตรสงเสริมตั้งแต 3 ฉบับขึ้นไป ใหตรวจสอบเอกสารรวมทั้งกิจการอยางนอย

  50 รายการ (Invoice) โดยใหทดสอบบัตรสงเสริมทุกฉบับ ทั้งนี้ จํานวนรายการที่ทดสอบ

  ของแตละบัตรสงเสริมควรเฉลี่ยเทา ๆ กัน

 1. สอบทานรายงานการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่น เพื่อพิจารณา

  เรื่องที่มีความสําคัญตอการตรวจสอบขางตน

 2. วิธีการตรวจสอบอื่น

  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.

2/5

แบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖจํากัด

ขา พเจา ไดต รวจสอบขอ มลู ในแบบคาํ ขอใชส ทิ ธแิ ละประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสาํ หรับกิจการท่ี ไดร บั การสง เสรมิ การลงทนุ เกย่ี วกบั รายการมลู คา การลงทนุ ทเ่ี พม่ิ ขน้ึ ในเครอ่ื งจกั ร รายการปรมิ าณการผลติ การ จําหนายและมูลคาการจาํ หนายท่ีใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...จาํ กัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ÖÖ...ÖÖÖÖÖÖÖการตรวจสอบขอมูลดังกลาวไดปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงรวมกัน ซึ่ง กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดังปรากฏในรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลง รว มกนั วธิ ปี ฏบิ ตั งิ านดงั กลา วมวี ตั ถุประสงคเพื่อชวยสาํ นักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการพิจารณา อนมุ ตั แิ บบคาํ ขอใชส ทิ ธแิ ละประโยชนย กเวน ภาษเี งนิ ไดน ติ บิ คุ คลดงั กลา ว

ขาพเจาขอรายงานขอเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ดังตอไปนี้

การลงทุนในเครื่องจักร

 1. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 2.2 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายการซื้อเครื่องจักร เพิ่มในงวด มีเอกสารประกอบการซื้อและการชําระเงิน

  ถูกตองตรงกัน
  ไมตรงกัน เพราะ
  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.

 2. จากวธิ กี ารตรวจสอบตามขอ 2.3 ของแนวทางการตรวจสอบขา พเจา พบวา รายละเอยี ดของเครอื่ งจกั ร ทซี่ อื้ เพมิ่ ในงวดกบั เงอื่ นไขของแตล ะบตั รสง เสรมิ

  ถูกตองตรงกัน
  ไมตรงกัน เพราะ
  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.

 3. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 2.4 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา เครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มใน งวดมีอยูจริงและเมื่อตรวจสอบกับเอกสารซื้อและนําเขา

  ถูกตองตรงกัน
  ไมตรงกัน เพราะ
  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.

 4. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ2.5ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวารายละเอียดเครื่องจักรที่ ลงทุนเพิ่มกับรายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.

3/5

ปริมาณการผลิต

 1. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.1 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดปริมาณ การผลิตกับแหลงที่มาของขอมูล

  ถูกตองตรงกัน
  ไมตรงกัน เพราะ
  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

 2. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.2 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา ปริมาณการผลิตที่ผลิต ไดจริงประจําป

  ไมเกินกําลังผลิตในบัตรสงเสริม
  เกินกําลังผลิตในบัตรสงเสริม ดังนี้
  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..

 3. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 3.3 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา กําลังผลิตตามบัตร สง เสรมิ และปรมิ าณการผลติ จรงิ กบั รายละเอยี ดในแบบคาํ ขอใชส ทิ ธแิ ละประโยชนยกเวนภาษีเงินได นติ บิ คุ คล

  ถูกตองตรงกัน
  ไมตรงกัน เพราะ
  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.

ปริมาณการจําหนายและมูลคาการจําหนาย

 1. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 4.1 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา รายละเอียดปริมาณ การขายและมูลคาการขายกับเอกสารการขาย บัญชีขาย และบัญชีสินคาสําเร็จรูป

  ถูกตองตรงกัน
  ไมตรงกัน เพราะ
  ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

 2. จากวิธีการตรวจสอบตามขอ4.2ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวาปริมาณการขายประจําป ไมเกินกําลังผลิตในบัตรสงเสริม

  เกินกําลังผลิตในบัตรสงเสริม ดังนี้ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

10.จากวิธีการตรวจสอบตามขอ 4.3 ของแนวทางการตรวจสอบขาพเจาพบวา ปริมาณและมูลคาการ จําหนายกับรายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ถูกตองตรงกัน
ไมตรงกัน เพราะ
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.

4/5

เนื่องจากวิธีการปฏิบัติงานดังกลาวไมใชการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเชื่อมั่นตอขอมูลในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได นิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตÖÖÖÖÖÖ..ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

หากขา พเจา ไดใ ชว ธิ ปี ฏบิ ตั งิ านเพมิ่ เตมิ หรอื ตรวจสอบงบการเงนิ ตามมาตรฐานการสอบบญั ชรี บั รองทวั่ ไป ขา พเจา อาจพบเรอื่ งอนื่ ทสี่ มควรนาํ เสนอในรายงานกไ็ ด

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดังที่กลาวแลวในยอหนาที่ 1 และใชเปนขอมูลของทาน และ ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือเพื่อเผยแพรไปยังบุคคลอื่น รายงานฉบับนี้เกี่ยวของกับรายการที่ระบุ ไวข า งตน เทา นนั้ และไมไ ดข ยายขอบเขตไปถงึ งบการเงนิ โดยรวมของบรษิ ทั ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...ÖÖ..ÖÖÖÖÖ จาํ กดั

ลายมือชื่อÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. (ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนÖÖÖÖÖÖÖ

ชื่อและที่ตั้งสํานักงาน วันที่ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด  ชลบุรี บางแสน ศรีราชา

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

 


สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717, 038-387-718, 086-344-8654 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์ big4_2013@yahoo.co.th

Visitors: 33,676