คำสั่งกรมสรรพากร

โดย: Auditor [IP: 101.109.49.xxx]
เมื่อ: 2016-03-04 13:42:46
คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. ๑๙๔/๒๕๕๕

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

__________________อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ และข้อ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับ การตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ให้ยกเลิกแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามข้อ ๓ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.๑๒๒/๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ข้อ ๒ ให้ใช้แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีท้ายคำสั่งนี้เป็นแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามข้อ ๓ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.๑๒๒/๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ แทนข้อ ๓ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕สาธิต รังคสิริ

(นายสาธิต รังคสิริ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 52,066